ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тази Условия за Ползване ще влязат в сила от 24 май 2018 г.

§ I. Преамбюл

 1. Тези Условия за Ползване представляват „общите условия“ по чл. 298 от Търговския закон. Тези Условия за Ползване се прилагат за всички услуги, продукти, уеб сайтове, игри, съдържание, заедно наричани „Продукти“ и / или „Услуги“, управлявани от ФИШ ЕНД ЧИПС 777 ООД.
 2. Тези Условия за Ползване не се отнасят за които и да са услуги или уебсайтове на трети страни, свързани или интегрирани в която и да е наша услуга, продукт или уеб сайт. Тези трети страни имат свои собствени Политики за Поверителност и Условия за Ползване, които ФИШ ЕНД ЧИПС 777 не контролира по никакъв начин.
 3. Когато тези думи се споменават: “ФИШ ЕНД ЧИПС 777 ООД”, “ФИШ ЕНД ЧИПС 777” “ние,” “нас”, “наш”, “на нас” или “Администратор”, те се отнасят до фирмата „ФИШ ЕНД ЧИПС 777“.
 4. С регистрацията си в нашите продукти, Потребителите декларират, че са наясно, разбират и напълно приемат които и да са и всички от разпоредбите на тези Условия за Ползване. „Потребители“ по смисъла на тези Условия за Ползване са всички лица, които имат право на регистрация съгласно условията на раздел II по-долу.
 5. Всички услуги, продукти, уеб сайтове, игри, съдържание, заедно наричани „Продукти“ и / или „Услуги“, са собственост на ФИШ ЕНД ЧИПС 777 ООД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204940050, с адрес за кореспонденция България, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239.
 6. Тези настоящи Условия за Ползване са изготвени от Администратора и могат да бъдат изменяни и / или допълвани само а) по взаимно съгласие на Потребителя и Администратора, изразени в писмена форма, или б) едностранно от Администратора. В първия случай а) изменението има сила и ефект само в отношенията между администратора и конкретния потребител и не се отнася за други потребители. Във втория случай б) изменението влиза в сила за всички регистрирани потребители след публикуването на изменението. Може също да публикуваме допълнителни известия на нашите страници в социалните мрежи и на други наши уебсайтове.
 7. Българското законодателство се прилага спрямо настоящите Условия за ползване и всички отношения между Администратора и потребителите във връзка с използването на нашите продукти и други услуги, предоставяни от нас.
 8. Всички искове, свързани с използването на нашите продукти и / или възникнали между Потребителите според и / или във връзка с тези Условия за Ползване, включително спорове, възникващи от или относно тяхното тълкуване, невалидност, изпълнение или прекратяване на взаимоотношенията между Потребителя и Администратор, както и дискусии относно попълването на празнотите в Условията за Ползване или адаптирането им към нови обстоятелства, се решават от Арбитражния съд на Българската търговска камара в гр. София в съответствие с Правилника за делата, основани на арбитражни споразумения.

§ II. Условия за регистрация

 1. Следните лица имат право да се регистрират в нашите продукти:
  1. а) лицата, които са навършили 18 години (или съответно – са на законна възраст за пълнолетие според законите на страната им на пребиваване, от която имат достъп до нашите продукти) и само при условие, че тези лица не са поставени под запрещение и / или чиято способност не е ограничена по никакъв друг начин;
 2. Лица, които не отговарят на горните условия, нямат право на регистрация в нашите продукти. С попълването на регистрация на нашите продукти, всеки потребител заявява, че отговаря на изискванията на чл. 1. Ако администраторът впоследствие установи, че Потребителят по смисъла на предходното изречение не отговаря на условията за регистрация, Администраторът може, без предварително уведомяване на Потребителя, да отмени регистрацията и съответния потребителски акаунти да отнеме всички натрупани чипове и / или виртуални артикули, свързани с този потребителски акаунт към този момент.
 3. Ако юридическо лице е регистрирано, регистрацията трябва да се извършва само от лица, които законно го представляват. В случай че лице, различно от посоченото в предходното изречение, извърши регистрацията, това лице като физическо лице поема всички задължения, свързани с регистрацията.
 4. Работим постоянно, за да подобряваме услугите си и да разработваме нови функции, за да направим нашите продукти по-добри за Вас и нашата общност. В резултат на това може да се наложи да актуализираме тези условия от време на време, за да отразим точно нашите услуги и практики. Освен ако не е предвидено друго в закона, ние ще Ви уведомим (например по електронна поща или чрез нашите продукти) след публикуването на изменението и ще Ви дадем възможност да ги прегледате. След като актуализираните условия са в сила, ще бъдете обвързани от тях, ако продължавате да използвате нашите продукти. В случай че някои от тези условия бъдат изменени и / или допълнени и Потребителят не е съгласен с тях, последният е длъжен незабавно да уведоми писмено Администратора на нашите продукти или да поиска от Администратора да изтрие регистрацията и профила му и да понесе всички свързани с това потенциални неблагоприятни ефекти (включително евентуална загуба на виртуална валута в игрите). В случай, че Потребителят не е уведомил писмено Администратора за несъгласие и / или заличаване на регистрацията си или не е предприел необходимите мерки за премахване на регистрацията и акаунта си, се счита, че Потребителят е напълно съгласен с изменението и / или допълнението на тези Условия за Ползване. Ще се отнасяме към продължаването на използването на нашите продукти или на онлайн игрите ни като приемане на тези промени от датата на влизане в сила, както е показано по-горе.
 5. Регистрацията към нашите продукти и нейното прекратяване са доброволни (с изключение на задължителното прекратяване с наказателен характер – т.е. виж Раздел VI „Етика и поведение на потребителите“ по-долу) и зависи единствено от волята на Потребителя.
 6. Регистрацията в нашите продукти е безплатна. Единственото условие е да отговаряте на изискванията и условията на потребителя по смисъла на тези Условия за Ползване и да декларирате пълното и безусловно приемане на тези Условия за Ползване.
 7. В процеса на регистрация всички потребители трябва да попълнят регистрационен формуляр с минимално необходимо и незадължително съдържание. Правилното попълване на минимално изискваното съдържание е предпоставка за успешна регистрация на Потребителя. Полетата с незадължително съдържание се попълват по желание и по усмотрение на Потребителя.
 8. Чрез регистриране в нашите продукти всеки потребител декларира, че е съгласен и не възразява срещу предоставянето и обработката на лични данни, предоставени в процеса на регистрация или които впоследствие ще предостави – по време на използването на услугите, предоставяни от нашите продукти. За повече подробности, моля, прочетете нашата Политика за Поверителност.
 9. Данните, предоставени от всеки потребител при регистрацията, се считат за пълни и точни, докато не се докаже друго. Всички потребители, регистрирани в нашите продукти, носят отговорност за верността и целостта на предоставените данни във връзка с регистрацията им. Администраторът си запазва правото да редактира информацията, предоставена при регистрацията от всеки потребител, да изтрие част от нея, която според неговата независима преценка противоречи на правилата на настоящите Условия за Ползване и / или на морала.
 10. Някои от данните, предоставени от Потребителя при регистрацията, данните от профила на Потребителя, както и всяка друга информация, която администраторът може да е изтрил съгласно предишната разпоредба, може да се вижда от други регистрирани потребители. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.
 11. Потребителят има право да променя и актуализира личната информация, предназначена за създаването на своя профил в продуктите ни по всяко време. Правото на потребителя да прави такива промени се прилага при аналогично прилагане на горепосочените изисквания (включително, но не само: наличието на минимална информация, необходимите изисквания за правописа и дължината на потребителското име и др.).
 12. С регистрирането в нашите продукти всеки потребител заявява и декларира, че ще зачита личното пространство на други потребители, няма да прави расистки, ксенофобски и дискриминационни изявления и няма а) да нарушава, уврежда или по друг начин уврежда защитени от авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост на други лица; б) да разкрива търговски тайни, освен ако не са собствена търговска тайна, освен ако разгласяването не бъде направено със съгласието на собственика; в) да разпространява съдържание, което е обидно, нарушава правилата за обществено поведение, непристойно, порнографско, съсържа насилие, неприлично е, провокира омраза и нетолерантност, агресивно или по друг начин нарушава законите и / или защитените права и законните интереси на други лица; г) да разпространяват съдържание, съдържащо вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител или други компютърни програми, алгоритми или компютърни практики, които биха могли да повредят, да нарушат или да окажат неблагоприятно влияние върху функционалния живот на нашите продукти, предлаганите там игри техническите средства за достъп до продуктите от други потребители. Нямаме задължение да наблюдаваме потребителското съдържание. В някои случаи, описани в нашата Политика за Поверителност (най-вече за да осигурим сигурна среда на нашите потребители), ние може да наблюдаваме или разкриваме вашата информация, включително потребителското съдържание. Трябва да сте наясно с потенциалните рискове от използването на услуга, която включва обширно потребителско съдържание. Потребителското съдържание може да е неточно, неактуално или по друг начин неподходящо. Не можем да гарантираме, че потребителите ще спазват нашите Условия за Ползване, правила или по друг начин да се държат по подходящ начин. Не трябва да приемате, че човек, е този, когото той твърди, че е. Във ваш собствен интерес не бива да се опитвате да се свързвате с никой потребител извън нашите продукти.

§ III. Акаунт (профил)

 1. При успешна регистрация в нашите продукти всеки потребител отваря акаунт (профил). „Акаунт“ по смисъла на предходното изречение е съвкупността от данни, които Потребителят предоставя за регистрация, чрез които той е уникално идентифициран в системата на нашите продукти, включително всички придобити виртуални артикули при и / или във връзка с участието на Потребителите в игрите, предлагани в рамките на нашите продукти.
 2. Всеки потребител може да има само един акаунт. Счита се, че собственикът на акаунта е собственикът и / или притежателят на имейла, използван за регистрацията на потребителския и / или акаунта в социална мрежа акаунт, използван за свързване. Всички възможни писмени и / или устни споразумения за обратното нямат задължителен ефект върху екипа, поддържащ нашите продукти.
 3. Достъпът до всеки акаунт се осъществява:
  • използвайки правилната комбинация от а) Потребителско име (избрано от всеки потребител в процеса на регистрация и трябва да отговаря поне на следните условия: може да включва само цифри, долни черти и букви и трябва да има минимална дължина от най-малко 3 (три) знака и максимална дължина не повече от дванадесет (12) знака и не е идентично с потребителското име на вече регистриран потребител) и б) парола за достъп (създадена при регистрация лично от всеки потребител и трябва да отговаря най-малко на следните условия: минимална дължина на паролата: 6 (шест) знака и максимална дължина от 20 (двадесет) символа. След успешната първоначална регистрация всеки потребител може да промени паролата за достъп според предпочитанията си, но във всички случаи – като вземе предвид горните задължителни изисквания. Приемате да пазите паролата си по всяко време и да не я разкривате на никое друго лице. Вие сте отговорни за действията на всички лица, които използват вашата парола, за да получат достъп до вашия акаунт.
  • или чрез акаунта си с определени услуги за социални мрежи от трети страни, като Facebook или Google.
 4. Всеки потребител се задължава да не разкрива паролата си на трети страни и е длъжен да създаде всички необходими условия за прилагането на високи стандарти за защита на информацията, така че трети страни да нямат неоторизиран достъп до паролата или до нашите продукти, използвайки неговия акаунт. За да избегнете недоразумения, екипът за поддръжка на нашите Продукти не поема отговорност, свързана с неподходящ достъп до Вашия профил от никой друг освен Вас и без Вашето изрично съгласие и / или ако в резултат на такъв неоторизиран достъп до Вашия акаунт, той значително се промени, изтрие или премахне по някакъв друг начин или ако натрупаната виртуална валута се използва от лице без право на достъп за цели, различни от вашите.
 5. Освен това администраторът не носи отговорност, ако трета страна придобие потребителско име и / или парола на потребителя и ги използва за получаване на информация, промяна или изтриване на потребителския профил на потребителя. В допълнение, администраторът не носи отговорност за потребителя по отношение на преки или непреки, случайни щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, репутация, загуба на данни или други загуби, в резултат на:
  • използването или невъзможността за използване на нашите продукти;
  • изявления или действия на трети страни във връзка с услугите на нашите продукти;
  • други въпроси, свързани с услугите, предлагани на нашите продукти;

§ IV. Съдържание на страницата

 1. Всички игри и услуги, предлагани на Продуктите, включително външен вид, дизайн, програмен код, методи на конструиране и работа, са защитени от и подлежащи на авторско право и свързани с тях права и са изключителна собственост на Администратора. Потребителите могат да копират части от съдържанието само за лична употреба, доколкото те не нарушават марки и запазени търговски марки, защитени с авторски права, посочени в нашите продукти. Забранява се запазването на части от уеб страниците без предварително писмено съгласие на администратора, независимо от формата, в която се извършва.
 2. Всички търговски марки, лога и символи, представени на сайта, са собственост на администратора или се използват с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лога и знаци. На потребителите е забранено да извършват каквито и да било действия, които могат да доведат до нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, свързани с тези търговски марки, лога и знаци. По-специално, за да се избегнат недоразумения, изрично е посочено, че предоставянето на възможност за ползване на страницата и нейното съдържание от потребителите не представлява разрешение или лиценз за използване на запазените марки, лога и знаци.
 3. Всички опити на Потребителите да променят съдържанието на нашите продукти са строго забранени, като добавяне на съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е одобрено предварително от администратора и / или промяна на правилата за участие в игри, включително чрез предлагане залози по смисъла на българския Закон за хазарта и съответно действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до промяна на не-хазартното естество на предлаганите игри в нашите продукти.
 4. Нашите продукти могат да съдържат връзки към други уеб страници, домейни, мобилни приложения, социални мрежи, както и други уеб страници, домейни, мобилни приложения, социални мрежи може да съдържат връзки към нашите продукти. Тези други уеб страници, домейни, мобилни приложения и социални мрежи не са под контрола на администратора и екипа, поддържащ нашите продукти, така че администраторът не носи отговорност за сигурността на работата и защитата на личните данни, предлагани от такива трети лица. Посещаването на тези страници чрез връзки в нашите продукти е изцяло отговорност и риск на всеки отделен потребител.

§ V. Участие в игри

 1. Игрите, предлагани за използване на нашите продукти, не се считат за „хазарт“ съгласно Закона за хазарта в България. Всички игри, които могат да се използват на нашите продукти, служат за отдих и забавление, демонстрация на сръчност и умения или с когнитивна цел.
 2. Използването на нашите продукти е безплатно. Нашите продукти предлагат различни режими на игра. Участието в някои от режимите на игра е безплатно. За да участвате в някои режими на игра на нашите продукти, различни допълнителни състезания по време на игра, турнири, както и да получите някои допълнителни функционалности, потребителите трябва да регистрират акаунт и да използват чипове. Чиповете са виртуална валута в играта и нямат собствена стойност в друга валута. Те не представляват средство за плащане съгласно приложимото право, а само виртуален еквивалент, който плаща за ползването на услугите в игрите на нашите продукти от всеки потребител. Чиповете, свързани с акаунта на всеки потребител, не носят лихва, независимо от периода, в който не са били използвани от потребителя.
 3. По време на първоначалната регистрация Потребителите получават определено количество чипове безплатно от Администратора и съгласно тези Условия за ползване и правилата на нашите продукти те могат да получават бонуси от допълнителни чипове. Потребителите могат да си купят допълнителни чипове по свое желание.
 4. Чиповете могат да бъдат закупени използвайки наличните предоставените платежни системи чрез формата на купуване на чипове, включени в игрите. Разнообразието от начини на плащане зависи от избраната страна и платформа.
 5. Точните данни за плащанията се публикуват в продуктите ни и могат да бъдат изменени от време на време едностранно от администратора. Всяко такова изменение влиза в сила и става задължително за потребителите с незабавно действие.
 6. Администраторът не носи отговорност, ако поради неправилно въвеждане на данни за превод на парични средства, съответното плащане, направено от потребителя, не е потвърдено по сметките на Администратора и съответно в потребителския акаунт сметка на това лице не е добавено съответното количество чипове. Поради факта, че плащанията се извършват чрез платежни системи на трети страни, които са извън контрола на администратора, е възможно да има период от време от момента на плащането от страна на потребителя до получаване на съответната сума от администратора и съответно до последващия кредит на потребителската сметка със съответното количество чипове, продължителността на който не може да бъде предвидена. Във връзка с това Администраторът не може да носи отговорност за закъснения по смисъла на предходното изречение, въпреки че в периода между момента на плащане и момента на кредитиране на сметката на Потребителя с точния брой чипове, потребителят няма да може да използва това количество чипове.
 7. Платените суми не се възстановяват в пари на Потребителите. Ако даден потребител бъде санкциониран поради игра и / или поведение и / или практики, несъответстващи на тези Условия за Ползване, Администраторът не е длъжен да прехвърля чипове от акаунта на Потребителя към нов акаунт, или по някакъв начин да компенсира собственика на акаунта и / или чиповете, свързани с него.
 8. Администраторът има правото по свое усмотрение да не предлага повече функции, които дават възможност на играчите да създават съдържание. Това включва и правото да премахне функцията за чат в игралното лоби.
 9. В случаите на провеждане на състезания и/или турнири по някоя от предлаганите игри е възможно формирането на награден фонд. Наградният фонд се формира от чиповете, които всеки потребител е предоставил за участието си в турнира. Наградният фонд който се разпределя между класираните на първите няколко места потребители, като детайлите се уреждат в правилата за провеждане на съответния турнир. Участие в турнири имат само регистрирани потребители с право на регистрация съгласно тези Условия за Ползване.
 10. При участие в игри и турнири, предлагани от нашите продукти, по принцип няма парични награди. Разпространението на стоки е възможно само в изключителни случаи, ако то се предоставя от спонсор за целите на конкретния турнир или игра. Възможни печалби от участието на потребителя в съответния турнир, състезание или игра са съответната част от чиповете от наградния фонд – при условията на конкретния турнир, състезание или игра, евентуално – предмети награди, предоставени изключително от спонсор и / или виртуални стоки – улеснения за участието на потребители в конкретни игри, предлагани в нашите продукти.
 11. Спечелените от даден потребител чипове не могат да бъдат осребрявани и/или обратно изкупувани от Администратора и/или продавани на други потребители и трети лица. Всяко подобно споразумение между потребители и/или трети лица няма да бъде обвързващо спрямо Администратора. Чиповете на даден потребител не представляват ликвидно и изискуемо вземане спрямо нашите продукти.
 12. Отношенията между спонсорите на продуктите и администратора, които възникват при замяната на чипове на потребителите срещу предметни и други награди, не са предмет на тези Условия за Ползване и се договарят директно между Спонсора и Администратора.
 13. В случай на прекратяване на акаунт, независимо от причините за това, както и в случаите, в които потребител закупи определен брой чипове, но впоследствие не ги използва, потребителят няма право да иска връщане на вече платени парични суми.

§ VI. Етика и поведение на потребителите

1. Mножество профили (Мултиакаунтинг)

Мултиакаунтинг означава регистриране на повече от един акаунт (профил) от един потребител.Мултиакаунтинг е забранено и подлежи на санкциониране чрез блокиране и изтриване на всички регистрирани Потребителски акаунти без известие. Всички натрупани чипове и виртуални артикули ще бъдат отнети от Потребителя, без да се дължи съответна компенсация. Наказания за нарушение на това правило се прилагат независимо дали акаунтите се използват ефективно от потребителя, който ги е регистрирал или не. Влизането в игра от страна на един потребител едновременно през продуктите ни и през партньорските ни сайтове е забранено. По смисъла на предходното изречение „партньорски” са всички останали сайтове, които съдържат препратка към съдържанието.

2. Влизане с чужд акаунт (Account sitting)

Влизане с акаунта на друг потребител или преотстъпване на акаунт (account sitting) е забранено. Вашият игрален акаунт е само ваш и не може да бъде използван от трети страни.

3. Прекратяване на акаунт

Ако установим, че имате ясно, сериозно или многократно нарушение на нашите условия или правила, може да спрем или да забраним за постоянно достъп до акаунта Ви. Също така може да прекратим или да деактивираме акаунта Ви, ако сме задължени да го направим по закон. Когато е подходящо, може да Ви уведомим за профила Ви при следващия опит за достъп до него. Ако изтриете или деактивираме профила Ви, тези Условия ще бъдат прекратени като споразумение между Вас и нас.

Ако акаунтът бъде прекратен, той не може да бъде върнат обратно, независимо от обстоятелствата. Веднъж прекратен, акаунтът се изтрива от нашите бази данни перманентно и необратимо. В някои конкретни случаи е възможно да запазим известна информация за определен период след като сте затворили акаунта си. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.

4. Бъгове и пробиви

 • За „бъг” се счита слабост или неволна грешка в програмния код на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи.
 • Ако потребител открие бъг в играта, той е длъжен незабавно да преустанови ползването на този бъг, да не разгласява съществуването му и да уведоми незабавно Администратора за това, като посочи въпросния бъг и възможните му негативни ефекти.
 • За използването и недокладването на бъг, потребителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент чипове и виртуални артикули.
 • При пряко влизане в чужд акаунт без знанието на собственика (т.е. хакване) или непряко намесване в играта на друг потребител / чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент чипове и виртуални артикули.
 • При умишлен опит за заобикаляне на системата с намерението да възпрепятства работата на сървърите, както и за опит за манипулиране на програмния код на Продуктите, страната нарушаваща правилата, ще бъде санкционирана с изтриване на акаунта.

5. Скриптове и ботове

 • Ботове се наричат автоматизирани скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта). Използването на всякакви ботове и скриптове е строго забранено и се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент чипове и виртуални артикули.

6. Оскърбително поведение

Да оскърбяваш другите намалява насладата от играта. Когато навлизате в какъвто и да е вид комуникация по време на игра, молим Ви да уважавате другите.

Ето някои, но не всички, поведения, които считаме за неподходящи и няма да бъдат толерирани:

 • Изразяване на омраза, расизъм и друг дискриминационен език
 • Нецензурни или изявено сексуални закачки
 • Заплахи или тормоз
 • Ругатни
 • Малтретиране
 • Унижаване

Ако срещнете друг играч, който злоупотребява с Вас или с други хора, моля, уведомете ни, като използвате бутона за сигнал в чата. Сигналите се преглеждат от обучените ни модератори, които ще предприемат съответните действия.

Последици от неправомерно поведение: оскърбителното поведение може да доведе до временна забрана или дори до закриване на акаунта за постоянно. Изпращането на фалшиви сигнали може да доведе до същото.

7. Купуване, продажба и споделяне на акаунти

Продажбата, купуването, споделянето или даването на акаунт на други играчи е против нашите Условия за Ползване и в никой случай не се одобрява. Никога не споделяйте данните си за вход! Администраторът никога няма да попита за вашето потребителско име или парола.

8. Измама

Не се допуска нарочната загуба, да комуникирате с партньора си по време на игра, за да разкриете картите си или каквото и да е друго поведение, което се смята за непозволено. Такова поведение може и ще бъде наказано с временна забрана или прекратяване на акаунта.

9. Други

 • Строго забранени са всякакъв вид изнудване, обиди, заплахи и/или дискриминационни изказвания, които се отправят от и/или към потребители и Администратора или екипа на нашите продукти, както и публикуването и разпространението на съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост, агресивно или по друг начин нарушаващо законови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица, смущаването на другите потребители чрез въвеждането на безсмислени комбинации от символи, споразумяването и играта в екип с други играчи и принуждаването на съиграчи към определен начин на действие, договарянето с други играчи посредством използването на системата за чат, предлагана от трети страни, умишленото блокиране на игри и комуникационни процеси от какъвто и да е вид, повлияването на изхода на играта чрез споразумения, програмни интервенции и други неправомерни начини.
 • Насилствено поведение към друг потребител, с цел да изтрие акаунта си или поставяне на ултиматуми за добавяне на account sitters, игра с повече от един акаунт, споделяне на парола или подтикване към нарушение на Условията за Ползване на продуктите ни.
 • Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност в рамките на продуктите ни, независимо дали това се извършва под формата на поместване на аватари и/или други изображения с рекламно естество, или при обмяната на съобщения между потребителите и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не.
 • Всяко установено от Администратора нарушение на забраните по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, и отнемане на всички налични към съответния момент чипове и виртуални благини, асоциирани с този акаунт. В допълнение на това Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение (вкл. за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните власти).
 • Представяне за Администратора или член на екипа му;
 • Злоупотреба с искане за връщане на суми;
 • Съзнателно използване на бъгове;
 • Злоупотреба с чат в продуктите за спам и измама;

10. Кой може да използва продуктите

Ние искаме всички да използват нашите продукти свободно, но за да осигурим по-добро обслужване и безопасна среда, има някои ограничения. Поради тази причина трябва да:

 • Предоставете точна информация за себе си.
 • Създайте само един профил (ваш собствен) на игра.
 • Не споделяйте паролата си, не давайте достъп до своя акаунт за игри на други хора или не прехвърляйте профила си на никого.

Опитваме се да направим нашите игри широко достъпни за всички, но не можете да ги използвате, ако:

 • Вие сте под 18 години.
 • Вие сте осъден извършител на сексуални престъпления..
 • Преди това вече сме деактивирали Ваш акаунт за нарушения на нашите условия или политики.
 • Забранено Ви е да ползвате нашите продукти, услуги или софтуер съгласно приложимите закони.

11. Какво може да споделяте и да направите в рамките на продуктите

Искаме хората да използват нашите продукти, за да изразяват себе си и да споделят съдържание, което е важно за тях, но не за сметка на безопасността и благосъстоянието на другите или целостта на нашата общност. Следователно Вие се съгласявате да не участвате в поведението, описано по-долу (или да улесните или подкрепите други в това отношение):

 1. Не можете да използвате нашите продукти, за да правите или да споделяте нещо:
  • Което нарушава тези Условия и други условия и правила, които се отнасят до използването на продуктите.
  • Което е е незаконно, подвеждащо, дискриминационно или измамно.
  • Което нарушава или нарушава правата на някой друг.

 2. Качване на вируси

Не можете да качвате вируси или зловреден код или да правите каквото и да било, което би могло да извади от строя, претовари или да наруши правилната работа или вид на нашите продукти.

 1. Събиране на данни

Не можете да достъпвате или да събирате данни от нашите продукти с автоматизирани средства (без нашето предварително разрешение) или да се опитвате да получите достъп до данни, за които нямате разрешение за достъп.

Можем да премахнем съдържание, което споделяте, в нарушение на тези разпоредби и, ако е приложимо, може да предприемем действия срещу акаунта Ви поради описаните причини. Може също да деактивираме акаунта Ви, ако многократно нарушавате правата на интелектуална собственост на други хора.

Когато е необходимо, ще предприемем стъпки, за да Ви уведомим, когато премахнем съдържанието Ви поради нарушаване на нашите стандарти на общността. Възможно е да не можем да изпратим уведомление във всички случаи, например, ако ни е забранено да действаме по закон или може да навреди на нашата общност или на целостта на нашите продукти. За да подпомогнете нашата общност, Ви препоръчваме да подадете сигнал за съдържание или поведение, за което смятате, че нарушава правата Ви (включително правата на интелектуална собственост) или нашите условия и правила.

12. Разрешенията, които ни давате

Имаме нужда от определени разрешения от Вас, за да предоставяме нашите услуги:

 1. Разрешение за използване на съдържание, което създавате и споделяте:

Вие притежавате съдържанието, което създавате и споделяте в рамките на продуктите, които използвате, и нищо в тези Условия не отнема правата, които имате спрямо собственото си съдържание. Можете свободно да споделяте съдържанието си с всеки друг, където искате. За да предоставяме услугите си обаче, трябва да ни дадете някои юридически разрешения за използване на това съдържание.

 1. Правата на интелектуална собственост

По-конкретно, когато споделяте, публикувате или качвате съдържание, което е предмет на права върху интелектуална собственост (като снимки или видеоклипове) във или във връзка с нашите продукти, Вие ни предоставяте не-изключителен, прехвърляем, подлежащ на суб-лицензиране, безвъзмезден и световен лиценз за съхраняване, използване, разпространение, модифициране, пускане, копиране, публично представяне или показване, превод и създаване на производни произведения на вашето съдържание. Това означава например, че ако споделяте снимка в нашите игри, ни давате разрешение да я съхраняваме, копираме и споделяме с други хора, като например доставчици на услуги, които поддържат някой от продуктите, които използвате. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.

 1. Прекратяване на лиценза

Можете да прекратите този лиценз по всяко време, като изтриете съдържанието си или когато ни помолите да изтрием профила Ви. Трябва да знаете, че по технически причини съдържанието, което изтриете, може да продължи, за ограничен период от време, да съществува в резервни копия (въпреки че няма да е видимо за други потребители). Освен това съдържанието, което изтривате, може да продължи да се показва, ако сте го споделили с други хора и не сте го изтрили. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.

 1. Реклами и спонсорирано съдържание

Разрешение да използваме потребителско име, снимка на потребителския профил и информация за действията Ви за реклами и спонсорирано съдържание: Вие ни разрешавате да използваме вашето потребителско име и снимка на потребителския профил и информация за действията, които сте направили в нашите продукти, като напредъка в игра и точките и нивото на акаунта Ви до или във връзка с реклами, оферти и друго спонсорирано съдържание, което показваме в нашите продукти , без никаква компенсация за вас.

 1. Актуализация на софтуера

Разрешение за актуализиране на софтуер, който използвате или изтегляте: Ако изтеглите или използвате софтуера ни, Вие ни разрешете да изтегляме и инсталираме ъпгрейди, актуализации и допълнителни функции, за да го усъвършенстваме, подобряваме и развиваме допълнително.

§ VII. Ограничаване на отговорността

 1. Администраторът не може да даде гаранция, че услугите, които се предлагат в продуктите ни, по всяко време ще:
  • отговарят на изисквания и субективните очаквания на всеки отделен потребител за съдържание в продуктите нии услугите, предлагани там;
  • бъдат постоянни, навременни, надеждни и сигурни и ще функционират 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, без да бъдат допускани технически и човешки грешки;
  • дават винаги точни и надеждни резултати.
 2. Факта на регистрацията на потребител в продуктите ни не гарантира и не води до някакво специално отношение между този потребител и Администратора. Потребителите се съгласяват изрично, че Администраторът няма контрол и няма задължението да осъществява такъв контрол върху това (а) кои потребители осъществяват достъп до продуктите; (б) до какво съдържание има достъп всеки отделен потребител; (в) как потребителите интерпретират и схващат съдържанието на продуктите, до което имат достъп и/или (г) какви действия или бездействия може да предприеме всеки отделен потребител в резултат от досега си с продуктите и тяхното съдържание. Поради това Администраторът не може да бъде държан отговорен за каквито и да е неблагоприятни последици, евентуално възникнали в тежест на един и/или повече потребители вследствие на осъществяването от тяхна страна на достъп до продуктите и използване на услугите, предлагани там.
 3. Услугите, съдържанието, страницата и софтуер от всякакъв вид се предлагат на потребителите във вида, в който се намират към съответния момент, без да се поемат каквито и да е гаранции – било изрично, било с конклудентни действия – относно пригодността им за ползване, функционалната им годност с оглед на целите на всеки отделен потребител.
 4. Администраторът ограничава в пълния обем, допустим от приложимото право, отговорността си за точността, надеждността, достъпността, всеобхватността, законността или оперативността на материалите и/или услугите, предлагани в рамките на продуктите ни. Използвайки продуктите , всеки потребител разбира, че Администраторът не носи отговорност за евентуални увреждания вследствие на (а) използването на продуктите; (б) сваляне на информация, съдържаща се в продуктите; (в) неоправомощено използване на изображения, информация или данни от страна на качване и/или свалянето на тези обекти на или от продуктите от страна на други потребители; (г) временната или постоянна невъзможност за достъп до съдържанието на продуктите, включително, но не само, поради наличието на вируси, троянски коне или други подобни паразитни програми с деструктивен характер.
 5. С достъпа до продуктите, потребителите могат да имат достъп до други домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи. Тези други домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи не са под контрола на администратора и / или нашите продукти. Освен ако изрично е указано противното, нито Администраторът, нито членове на екипа, поддържащ продуктите не гарантират и декларират каквито и да е факти и обстоятелства по отношение на тези домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи, включително и по отношение на сигурността на информацията и нейния характер.

§ VIII. Допълнителни разпоредби

1. Други

 1. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за Ползване бъде обявена за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Общите условия, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на Страните, запазват действието си. Недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби се считат неписани в тези Условия за Ползване и следва да бъдат заместени от Страните по добросъвестен начин от действителни, приложими и взаимно приемливи разпоредби, чието действие постига максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби.
 2. Неупражняването или забавата на Администратора при упражняване на негово право, право при неизпълнение, преценка, съгласие или друго право съгласно тези Условия за Ползване, не съставлява отказ от, и не накърнява, същото или което и да е друго негово право. Еднократното или частично упражняване на такова право не прегражда възможността за бъдещото или пълното му упражняване и не съставлява отказ от друго право по тези Условия за Ползване. Всички откази от права или съгласия от страна на Администратора, давани по тези Условия за Ползване трябва да бъдат в писмена форма.
 3. Настоящите Условия за Ползване пораждат действие и обвързват страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящите Условия за Ползване без предварителното писмено съгласие на другата страна. Настоящата разпоредба не може да се тълкува и прилага по начин, който ограничава възможността на Администратора да прехвърля права и задължения на свързано с него лице, ако това се налага или е продиктувано от съображения за удобство.
 4. Тези Условия съставляват цялото споразумение между Вас и нас относно използването на нашите продукти. Те заменят всички предварителни споразумения.
 5. Някои от Продуктите, които предлагаме, се уреждат и от допълнителни условия. Ако използвате някой от тези продукти, ще Ви бъде предоставена възможност да приемете допълнителните условия, които ще станат част от споразумението ни с вас. Ако някои от допълнителни условия противоречат на тези Условия, допълнителните условия са в сила и се отнасят до частта, в която не противоречат на тези Условия.
 6. Ако някоя част от тези Условия се окаже неприложима, оставащата част ще остане в сила и ефект. Ако не успеем да приложим някое от тези условия, то няма да се счита за отказ. Всяко изменение или отказ от тези Условия трябва да бъде направено в писмена форма и подписано от нас.
 7. Няма да прехвърляте никое от вашите права или задължения по тези Условия на никой друг без нашето съгласие.
 8. Тези условия не предоставят никакви права на трети лица. Всички права и задължения, произтичащи от тези Условия, могат свободно да бъдат прехвърляни от нас във връзка със сливане, придобиване или продажба на активи или по закон или по друг начин.
 9. Трябва да знаете, че при определени обстоятелства може да се наложи да променим потребителското име за профила Ви (например ако някой друг заяви потребителското име и то изглежда несвързано с името, което използвате в ежедневието).
 10. Винаги оценяваме вашите отзиви и други предложения за нашите продукти и услуги. Но трябва да знаете, че можем да ги използваме без ограничение или задължение да Ви компенсираме и нямаме задължение да ги пазим поверителни.
 11. Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени на Вас.

2. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно тези Условия за Ползване, можете да ни пишете или да се свържете с нас на адрес: support@fishandchips777.com

Всички останали запитвания трябва да бъдат насочени към:

Имейл за поддръжка на ФИШ ЕНД ЧИПС 777: support@fishandchips777.com

ФИШ ЕНД ЧИПС 777 ООД
239 Александър Стамболийски
1000, София
България

3. Връзки